fbpx Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

PETERS MACHINALE TIMMERWERKEN SCHAIJK B.V.,

Gevestigd te Schaijk aan de Scheltseweg 13

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

“opdrachtnemer”: Peters Machinale Timmerwerken Schaijk B.V.;
“opdrachtgever”: natuurlijke persoon, vennootschap of rechtspersoon aan wie door de opdrachtnemer een offerte/aanbieding is gericht, danwel van wie de opdracht uitgaat.

Artikel 2

Deze voorwaarden maken deel uit van aanbiedingen/offertes/overeenkomsten betreffende het vervaardigen en leveren door de opdrachtnemer van timmerwerken in de ruimste zin des woords, zoals kozijnen, trappen, ramen, deuren, etcetera, en alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van kracht, voor zover niet door partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN

Artikel 1

Offertes/aanbiedingen, waaruit niet het tegendeel volgt zijn vrijblijvend in die zin, dat de opdrachtnemer nog kan herroepen tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

Partijen geven hiermede invulling aan de term “onverwijld” in artikel 219 lid 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Conform artikel 37 lid 3 boek 3 Burgerlijk Wetboek komt de overeenkomst tussen partijen tot stand op het moment van ontvangst van bovenbedoelde aanvaarding.

Behalve op de hierboven aangegeven wijze, komt tussen partijen een overeenkomst tot stand door middel van opdrachtbevestiging c.q. daadwerkelijke uitvoering van de opdracht, zoals hieronder aangegeven.

Artikel 2

Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt.

Artikel 3

Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 4

Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor de opdrachtnemer eerst bindend, indien zij binnen 8 dagen na ontvangst daarvan door de opdrachtnemer zijn aanvaard c.q. bevestigd, dan wel de opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 5

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde wordt geleverd en/of aangebracht danwel door haar boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 6

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtgever binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

PRIJS

Artikel 1

De prijzen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op een eenmalige levering en een ononderbroken uitvoering van de opdracht.

Artikel 2

In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, niet begrepen hetgeen verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten door deze belastingen veroorzaakt komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 3

Indien na de datum van overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Ingeval de opdrachtgever is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal een prijsverhoging niet plaatsvinden, dan nadat 3 maanden zijn verstreken na datum van totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4

Voor de berekening van meerwerk zijn de hierboven genoemde drie artikelen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Kostenbegroting en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij meerwerk en/of eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

Artikel 6

Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering vanaf de werkplaats van de opdrachtnemer en zijn de kosten van in- en uitlading en van vervoer van de in de overeenkomst begrepen zaken niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht; te die zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de door de opdrachtnemer vervaardigde en gereedgekomen zaken af te (laten) halen ter plaatse van de werkplaats van opdrachtnemer en gaat het risico voor schade aan of door deze zaken over op de opdrachtgever vanaf de aflevering aan de opdrachtgever of vervoerder.

Risico voor schade door of aan de in de overeenkomst begrepen zaken tijdens in- en uitladen komt voor rekening van opdrachtgever, tenzij de schade is veroorzaakt door toedoen van de opdrachtnemer.

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

Artikel 1

In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 2

De door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden dan met haar uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

LEVERTIJD

Artikel 1

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtnemer in gebreke te worden gesteld.

Artikel 2

De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de vervaardiging van de timmerwerken door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer een vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever van de verlenging op de hoogte.

Artikel 3

Indien de opdrachtnemer door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de timmerwerken af te leveren, zodra deze daartoe gereed zijn, zal zij eventuele kosten van opslag en andere daardoor veroorzaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen.

Artikel 4

De leveringstermijn gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

  1. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  2. De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
  3. De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Artikel 5

  1. De timmerweken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, zodra zij aan de opdrachtgever of vervoerder zijn afgeleverd.
  2. In geval is overeengekomen, dat de opdrachtnemer de timmerwerken zal (laten) brengen naar de opdrachtgever op een door laatstgenoemde aan te wijzen plaats, gelden de timmerwerken ten aanzien van de levertijd als geleverd, zodra zij bij de opdrachtgever of op de door laatstgenoemde aan te wijzen plaats zijn afgeleverd.
  3. Zodra de timmerwerken zijn afgeleverd in bovenbedoelde zin, worden zij geacht te zijn goedgekeurd, onverminderd de voor de opdrachtnemer geldende garantieverplichting.

Artikel 6

Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst of schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 1

Dadelijk nadat de timmerwerken als geleverd gelden in de zin van deze voorwaarden draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mocht ontstaan.

Artikel 2

Behoudens grove schuld en hierna onder VII aangegeven garantieverplichtingen is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door opdrachtgever onmiddellijk of middelijk – zoals bedrijfsschade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden – geleden, van materieel of immaterieel karakter, ten gevolge van de uitvoering van overeenkomsten als waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. De in de vorige zin neergelegde aansprakelijkheidsuitsluiting is evenzeer van toepassing voor het personeel van de opdrachtnemer en voor door de opdrachtnemer terzake van uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulppersonen. Onder de in de eerste zin genoemde schade, waarop de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid van toepassing zijn, alsook schadeaanspraken, gebaseerd op internationale en nationale wetten betreffende intellectuele en industriële eigendom.

Artikel 3

Onverminderd het in het vorige lid vermelde, is aansprakelijkheid van de opdrachtnemer steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de timmerwerken terzake waarvan de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer heeft plaatsgehad of zou hebben plaatsgehad. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde zal de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan de verzekerde som van de door de opdrachtnemer terzake van zijn bedrijfsaansprakelijkheid afgesloten verzekering.

Artikel 4

De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden, eigen personeelsleden van opdrachtgever daaronder begrepen, tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 5

Alle aanspraken tegen de opdrachtnemer dienen op straffe van verval van alle rechten bij de opdrachtnemer te worden ingesteld uiterlijk na een jaar en een dag na bekend zijn bij opdrachtgever van de schade c.q. de tekortkoming. De in de artikelen 310 en 311 boek 3 genoemde verjaringstermijnen worden daarmede verkort tot een termijn van een jaar en één dag.

GARANTIE EN RECLAMERING

Artikel 1

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de geleverde timmerwerken, in die zin, dat deze beantwoorden aan de overeenkomst.

Artikel 2

Tenzij een andere garantietermijn is overeengekomen, houdt de in artikel 1 gestelde garantie in, dat de opdrachtnemer zich verplicht tot één jaar na levering van de timmerwerken gebreken, die direct gevolg zijn van onjuiste constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van ondeugdelijk materiaal, – niet zijnde bij aflevering direct waarneembare gebreken zoals hierna bedoeld – kosteloos te herstellen, dan wel, te keuze van opdrachtnemer, de gebrekkige timmerwerken te vervangen.

Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan deze garantieverplichting timmerwerken of delen daarvan vervangt, worden de vervangen timmerwerken en/of delen daarvan eigendom van de opdrachtnemer.

Reclamering over direct bij aflevering uiterlijk waarneembare gebreken aan de timmerwerken, zoals die betreffende kleur, hoeveelheid, afmetingen etcetera, dient onmiddellijk na aflevering daarvan te geschieden, doch in ieder geval binnen twee dagen daarna, bij overschrijding van welke termijn, elke aanspraak jegens opdrachtnemer terzake die gebreken vervalt.

Artikel 3

Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen, wordt geen garantie gegeven.

Artikel 4

Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de opdrachtgever voorgeschreven wijze van (ver)werken, of van een door de opdrachtgever voorgeschreven constructie dan wel geheel of gedeeltelijk zijn toe te rekenen aan een door de opdrachtgever voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.

Artikel 5

Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn toe te rekenen aan onoordeelkundige behandeling door opdrachtgever.

Artikel 6

Na wijzigingen aan het geleverde door opdrachtgever danwel na reparatiewerkzaamheden daaraan door een derde vervalt de garantieverplichting.

Artikel 7

Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd.

Artikel 8

Gedurende de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige verplichting uit de overeenkomst met opdrachtnemer, wordt geen garantie gegeven.

BETALING

Artikel 1

  1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever onmiddellijk na aflevering c.q. levering van de timmerwerken in de zin van deze voorwaarden à contant, bij gebreke waarvan de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is en de hieronder overeengekomen vertragingsrente verschuldigd zal zijn.
  2. Indien partijen overeenkomen, dat betaling van de koopprijs/aanneemsom eerst zal geschieden na facturering, dient de opdrachtgever te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

De opdrachtnemer factureert in beginsel na levering van de timmerwerken in de zin van deze voorwaarden, maar ook tussentijds.

Artikel 2

Bij overschrijding van deze betalingstermijn zal de opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur.

Reclame schort betalingsverplichting niet op.

Artikel 3

Iedere betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer wordt terstond opeisbaar in geval de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd.

Artikel 4

Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 1 genoemde termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de in artikel 2 genoemde rente in rekening te brengen en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht minstens te bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd. Laatstbedoelde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering uit handen is gegeven.

Artikel 5

De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze zekerheid stelt terzake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien de opdrachtnemer dit verzoek heeft gedaan en zekerheidsstelling uitblijft, heeft de opdrachtnemer, totdat de zekerheid wordt gesteld, het recht op de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van zekerheidsstelling.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 1

Geleverde timmerwerken blijven eigendom van de opdrachtnemer tot het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag terzake levering en/of verrichte werkzaamheden, met inbegrip van de rente en incassokosten, is voldaan.

Artikel 2

Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt de opdrachtnemer onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst, de door haar geleverde timmerwerken op eerste vordering tot zich te nemen.

Artikel 3

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk terzake van eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van het gebruik, respectievelijk inroeping van het hierboven vermelde.

OVERMACHT (niet-toerekenbare tekortkoming)

Artikel 1

In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat de opdrachtnemer terzake van de door de opdrachtgever door de ontbinding geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

Artikel 2

Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperkingen van leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstoffen en/of grondstoffen, brand, machinebreuk en andere calamiteiten, stakingen en overigens alle onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang verstoren en/of de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

GESCHILLEN

Artikel 1

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval de opdrachtgever gevestigd is in het buitenland, en de daaruit voorvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden beheerst door Nederlands Recht.

Artikel 2

Voor zover geschillen volgens de regels van Nederlands Burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Artikel 3

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 zullen alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtnemer, thans zijnde de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij de opdrachtgever binnen twee maanden nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen alsnog kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Krijgt u niet gevonden wat u zoekt, neem dan contact met ons op.

0